I vissa kretsar är begreppet feminism som en röd flagga. En del gör likhetstecken mellan feminism och vänsterpolitiska inriktningar. Något som man skulle kunna säga stämmer till viss del. Jämställdhet och feminism är inte synonymer och det är förmodligen på den punkten som det råder missförstånd och direkta feltolkningar.

 

Särartsfeminism
Inom särartsfeminism anses att män och kvinnor är av naturen olika. På grund av det har de givna roller i samhället samt behov och givna livsuppgifter baserat på detta. Vidare anser man att könens givna roller och egenskaper kompletterar varandra. Per definition skulle detta inte vara till nackdel för kvinnor och värderingen av deras person, arbetsinsatser eller yrkesliv. Män och kvinnor anses vara likvärdiga och jämställda. Jämställdhet är dessutom nyttigt för samhället och eftersträvansvärd. Idag är särartsfeminism den dominerande uppfattningen bland religiösa feminister och en del biologer. Ellen Key tillhör särartsfeministerna. År 1896 skrev hon Missbrukad Kvinnokraft.

 

Likhetsfeminism
Likhetsfeminism också benämnd likartsfeminism är den dominerande sortens feminism. Hos den här falangen betonas miljön som den enskilt viktigaste faktorn för att skapa genus. Dessa feminister anser att könsroller är sociala skapelser. Likartsfeminismen utgör normen för både

kvinnorörelsen och dess uttryck, men även för det feministiska tänkandet.

USA Postage Stamp Women Support War Effort

USA Postage Stamp Women Support War Effort

 

Flera sorters feminism
Anarkafeminismen kombinerar anarkism med feminism. Inom anarkafeminismen ser man patriarkatet som en form av hierarki. Därmed utgör det ett grundläggande problem i samhället. Anarkafeministerna anser att förändringarna måste komma inifrån individen själv. Var enskild individ ansvarar själv att ta avstånd från könsmaktordningen.

Liberalfeminism arbetar för att uppnå jämställdhet genom lagar och sociala reformer inom det rådande systemet. Genom bland annat uppfostran ändras folks sinnen och attityder. På så vis  förs kampen mot kvinnors underordnade situation.

Radikalfeminism ser patriarkatet och förtrycket av kvinnor som den grund på vilken vårt samhälle vilar. Man anser att män utnyttjar kvinnor därför att de tillåts vinna på det. Bland annat genom allt från pornografi, prostitution och misshandel inom relationer.

Socialistisk feminism har sina rötter i Karl Marx’ läror samt i Freidrich Engels syn på kvinnans underordnade position. Inom ramen för den socialistiska feminismen anses alla förtryck hänga samman.

Queerfeminism är en sammanslagning av feminism och queerteori och har sitt ursprung i radikalfeminismen och gayrörelsen. Även här anses att både könet och sexualiteten är en social konstruktion. Man menar också att heterosexualiteten utgör en central roll i könsmaktsordningen.

 

I en egentlig mening torde det handla om att inte ställa grupper mot varandra. Vi är alla individer med samma födslorätt att bli behandlade lika – oavsett kön, sexuell läggning eller etniskt ursprung.