Alla önskar att ens barn blir behandlade lika, oavsett barnet är fött som en flicka eller pojke. Inte heller är frågan om jämställdhet detsamma som feminism. I Sverige, i dagens samhälle råder det fortfarande ojämställdhet mellan olika grupper i samhället. Att handla på shopello.se kan alla som har egna medel, eller är kreditvärdiga, göra. På så sätt är de jämlika, fast inte i jämförelse med de som saknar medel. Det handlar alltså inte enbart om en genusfråga. Till problemen här att pensionärer ställs mot andra generationer. Ungdomar ställs mot pensionärer och kvinnor mot män. Invandrare mot svenskar och så fortsätter det i det oändliga. Självklart kan begreppet jämställdhet diskuteras och värderas på olika sätt, ur olika perspektiv. Vad gäller det att män och kvinnor ska ha lika lön för lika arbete borde vara en självklarhet. Att ungdomar som är utan arbetslivserfarenhet på motsvarande sätt ska ha en ingångslön än den som har flera års arbetslivserfarenhet borde också tillhöra det självklara. Att kvinnor och män ska få vård på lika villkor ska vara en självklarhet, fast är det inte idag.

Jämn könsfördelning 40/60
Det anses råda en jämn könsfördelning vid en 40/60 procentig andel kvinnor respektive män i en grupp eller inom ett socialt system. Varmed man kan fråga sig om det betyder att det i så kallade mansdominerade yrken räcker med en 40 procentig andel kvinnor för att jämställdhet ska råda. Eller uttryckt så här: Kvinnor är så mycket mer kompetenta än män så att det räcker med en 40 procentig andel för att jämvikt ska råda i gruppen i ett mansdominerat område. På motsvarande sätt skulle det innebära att det inom kvinnodominerande yrken det räcker med en 40 procentig andel män för att jämställdhet ska råda. Vilket innebär att de skulle var mer kompetenta än kvinnorna…

Male and female equality concept

Kvantitet/kvalitet
Då man ska analysera hur det förhåller sig med exempelvis jämställdhet förekommer fler variabler än man/kvinna ration. Handlar det exempelvis om invandrade män, i första generationen, som kommer från städer med flera miljoner innevånare i sitt hemland, som ställs mot kvinnor som kommer från landsbygden och vars familjer levt i ett flertal generationer i Sverige.

Därför är det viktigt att besluta vad det är som ska mätas och varför det ska mätas. Det gäller både kvantitativt och kvalitativt. Syftet med undersökningen ska vara klart och tydligt, liksom de variabler man undersöker. Utfallet borde visa de bakomliggande orsakerna till varför ojämställdhet råder. Det är bra att ha i åtanke att statistik är som en bikini – den visar det mesta men döljer det väsentliga.